Welkom bij SLIMFIT

Effectmeting van SEO

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid: het leerstofjaarklassensysteem. SlimFit-scholen vervangen reguliere jaarklassen door ‘units’ van zeventig à negentig leerlingen (groepsoverstijgend onderwijs). Hierin werkt een breed samengesteld onderwijs- team van leraren, onderwijsondersteuners en specialisten samen. Het groeps- overstijgend of groepsdoorbroken onderwijs is zowel horizontaal als verticaal vorm te geven. In de periode van de Innovatieimpuls Onderwijs 2011-2015 volgden onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek 60 Slim Fit projectscholen op de effecten van dit Slim Fit concept. Tevens werden 47 basisscholen in een controlegroep gevolgd. De projectscholen meldden meer opbrengsten tijdens de projectjaren, de ‘bijvangst’. In de loop van het traject is in opdracht van OCW door het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar deze extra resultaten ten gevolge van het Slim Fit concept, het kwalitatieve onderzoek. In de periode van de Innovatieimpuls Onderwijs 2011-2015 volgden onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek 60 Slim Fit projectscholen op de effecten van dit Slim Fit concept. Tevens werden 47 basisscholen in een controlegroep gevolgd. De projectscholen meldden meer opbrengsten tijdens de projectjaren, de ‘bijvangst’.

Gedurende het experiment hebben onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek en Researchned gegevens verzameld bij scholen waarmee een antwoord kan worden gegeven op de oorspronkelijke onderzoeksvraag bij het experiment: Is het als gevolg van de innovaties mogelijk om met minder leraren hetzelfde aantal leerlingen te bedienen, zonder dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en werkdruk van leraren? Zij concluderen dat deze vernieuwing zowel effect heeft op de efficiëntie van het onderwijs als op de kwaliteit. Onderwijs op maat op basisscholen leidt tot hogere citoscores en tevredener ouders.